biuro@meblarz.eu - Napisz do nas!

POLITYKA PRYWATNOŚCI KOMUNIKAT DOTYCZĄCY RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI KOMUNIKAT DOTYCZĄCY RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
Dane osobowe zostały podane przez Państwa dobrowolnie w trakcie dotychczasowej współpracy lub zostały zebrane ze źródeł powszechnie dostępnych.
W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania danych osobowych, jakie może mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług. Prosimy o jej przeczytanie, nie zajmie to więcej niż kilka minut.

CZYM SĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
W przypadku korzystania z naszej strony internetowej lub przy współpracy takimi danymi są np. imię i nazwisko, adres, e-mail, adres IP lub Państwa dane w koncie poczty elektronicznej. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez nas lub naszych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach, których używacie Państwo podczas korzystania z naszych usług.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest firma Kompleksowe Wyposażenie Wnętrz MEBLARZ s.c.  Grzegorz Wójcik , Józef Kut z siedzibą w Wiśniowa 245, 38-124 Wiśniowa, wpisana do Rejestru pod numerem NIP. 8191471558 oraz strony internetowej dostępnej pod adresem www.meblarz.eu.
We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możecie się Państwo kontaktować na adres mailowy meblarz.wisniowa@op.pl, jak też przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej www.meblarz.eu/kontakt oraz listownie na adres Kompleksowe Wyposażenie Wnętrz MEBLARZ s.c.  Grzegorz Wójcik , Józef Kut, Wiśniowa 245, 38-124 Wiśniowa.

W JAKIM CELU ZBIERANE SĄ PAŃSTWA DANE?

Współpraca z nami lub korzystanie z naszych stron internetowych może wiązać się z potrzebą przekazania nam Państwa danych osobowych. Pobrane dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o których Państwa informujemy.
W przypadku podania Państwa danych osobowych w celu zawarcia umowy, firma przetwarzać je będzie w celu zawarcia umowy i następnie w celu jej wykonania, jeśli do zawarcia umowy dojdzie.
Gdy weźmiecie Państwo udział w realizacji zamówienia i przekażecie nam Państwo w związku z tym dane, firma będzie je przetwarzała tylko w tym celu.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZANE SĄ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Przetwarzanie danych osobowych następuje, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy, w tym do:
– umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze strony www.meblarz.eu, w tym dokonywania transakcji i płatności za towary;
– zakładania i zarządzania kontem lub kontami oraz zapewnienia obsługi konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
– realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży;
– obsługi reklamacji w przypadku, gdy taka reklamacja zostanie zgłoszona;
– obsługi zgłoszeń, które są do nas kierowane (np. przez formularz kontaktowy);
– kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, jakim jest:
– prowadzenie działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów na stronie www.meblarz.eu;
– kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail oraz telefon;
– zapewnienie obsługi usług płatniczych;
– obsługa wniosków przekazywanych działowi klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
– windykacja należności: prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
– przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobierane są tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana.
Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będzie możliwości jej zawarcia z Państwem lub jej wykonania.
Dotyczy to także danych, które firma musi zebrać z uwagi na ciążący obowiązek prawny (np. dane do faktur).

KOMU BĘDĄ UDOSTĘPNIANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

W niektórych sytuacjach Państwa dane są przekazywane podmiotom trzecim.
Są to: upoważnieni pracownicy, którym, Państwa dane osobowe są ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki; podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), jak podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe, inni odbiorcy danych – np. nasi podwykonawcy, banki, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, firmy kurierskie, organy publiczne.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do chwili wniesienia przez Państwa sprzeciwu.
W innych przypadkach, jeśli w związku z wykonaniem zawartej z firmą umowy lub w związku z korzystaniem ze strony internetowej prowadzonej przez firmę uzyskają Państwo za opłatą towar lub usługę, firma będzie przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres sześciu lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego.

PAŃSTWA UPRAWNIENIA

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu liczne uprawnienia. Możecie z nich Państwo skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami:
mailowo: meblarz.wisniowa@op.pl
listownie: Kompleksowe Wyposażenie Wnętrz MEBLARZ s.c.  Grzegorz Wójcik , Józef Kut, Wiśniowa 245, 38-124 Wiśniowa.
Kontaktując się z nami, prosimy o podanie Państwa danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy.
Przysługuje Państwu:
– prawo do informacji na temat zasad przetwarzania danych i swoich praw w tym zakresie;
– prawo żądania od firmy dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania lub usunięcia (jest to tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);
– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez firmę Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego;
– prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże firma uprawniona będzie do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych w niezbędnym zakresie, jeżeli po jej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód;
– prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Państwa zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
– jeżeli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
– jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie Państwo po dniu 25 maja 2018 r. wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce będzie nim po 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Aby wykonać Państwa uprawnienie do cofnięcia zgody, możecie Państwo skorzystać z maila: meblarz.wisniowa@meblarz.eu lub listownie: Kompleksowe Wyposażenie Wnętrz MEBLARZ s.c.  Grzegorz Wójcik , Józef Kut, Wiśniowa 245, 38-124 Wiśniowa.